Skip to main content

Våra tjänster

Enskilt avlopp

Ska ni bygga en avloppsanläggning eller har ni ett avlopp som inte längre är godkänt?

Vi kan bland annat erbjuda följande tjänster:

‣ Genom markundersökning bedöma vilken sorts avloppslösning som passar ert hus samt upprätta de dokument som krävs.

‣ Fylla i ansökan till kommunen.

‣ Besiktiga en utdömd avloppsanläggning samt ge förslag på kompletteringar för att få avloppet godkänt enligt gällande krav.

‣ Riskanalyser för utsläpp av avloppsvatten.

Kontakta oss för mer information om våra tjänster eller för att få en offert.

Miljöprovtagning

Behöver ni hjälp med provtagning av förorenade områden? AMGEO har lång erfarenhet av miljöprovtagning och kan erbjuda ett flertal tjänster inom området.

Vi arbetar med godkänd miljöprovtagning i enlighet med Nordtest och SGF:s riktlinjer.

Kontakta oss för mer information om våra tjänster eller för att få en offert.

Marint

Bottenbesiktningar

Fotodokumentation

Sidescan sonar

Ekolodning / lodning

Sedimentprovtagning

Besiktningar

Sonderingar

Bygga hus

En geoteknisk fältundersökning behövs till exempel för att avgöra vilken typ av grundläggning som behövs vid nybyggnation av ett hus eller annan byggnad.

Geotekniska fältundersökningar utförs vanligtvis med en borrbandvagn med utrustning särskilt anpassad till det aktuella uppdraget. Borrningar utförs och en bedömning av jordens fysikaliska egenskaper sker antingen direkt på plats eller efter att prover lämnats in på labb.

Nedan exempel på när geotekniska fältundersökningar behövs.

Vid husgrundläggning för att bedöma typ av grundläggning

För att undersöka djup till fast botten och att ta reda på eventuellt påldjup

Vid väg och ledningsdragningar

För att få fram bergfritt djup

Vid bergkontroller

Vid jordartsbedömningar

Vid bedömning av grundvattenytor

Vid grundvattenrörsinstallationer

Vid installation av peglar

Med hjälp av geotekniska fältundersökningar kan man också bedömma risker för skred eller sprickor i husgrunden, tjällyftning i asfalt, kalvande stödmurar etc.